Organisme de formation agréé par arrêté ministériel du 10.08.2016

Cryptoparty – 4.10.2017

Den 4ten Oktober 2017 um 18:30 Auer fënnt eng Cryptoparty statt am Café Zeutzius
71, Rue de Trèves L-2630 Luxembourg, mam Thema :

Eng praktech Aféierung an eng sëcher Kommunikatioun
mam/ iwwert den Patient/Klient.

Brengt w.e.g. äre Laptop an Smartphone mat.
Dier kënnt Iech umellën iwwer äis Emailadresse : contact@slp.lu

Le Conseil d’Administration de la SLP

Copyright © SLP - project by Addedsense - photo credits