Organisme de formation agréé par arrêté ministériel du 10.08.2016

Psychologue Posten fir an d’ESEB vun der Regionaldirektioun vun de Grondschoulen vun der Stad Lëtzebuerg

Mir sichen de Moment e Psychologue/eng Psychologin fir an d’ESEB vun der Regionaldirektioun

vun de Grondschoulen vun der Stad Lëtzebuerg. D’Annonce fannt Dir ënner folgendem Link:

https://govjobs.public.lu/fr/postuler/postes-ouverts/postes-vacants/decentralise/2022/A1/Octobre/20221020-expertenscienceshumainespsycho-163973.html

 De Posten ass e CDI à 100%. Wichteg ass nach, dass 50% och méiglech sinn.

 

Mat beschte Gréiss,

Robert Kirsch

Directeur adjoint EBS

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
Direction de l’Enseignement fondamental

Région 1 Luxembourg

Copyright © SLP - project by Addedsense - photo credits