Organisme de formation agréé par arrêté ministériel du 10.08.2016

Stand Verhandlungen tëschent der FAPSYLUX an der CNS

Léiw Memberen vun der SLP,
an eiser nächster Newsletter informéieren mir Iech méi präzis iwwer déi rezent Entwecklung vun de Verhandlungen tescht der Fapsylux an der CNS.
Mir kënnen Iech awer lo schons matdeelen dat d’Gespréicher iwwer de Remboursement vun Psychotherapieakten innerhalb vun de 6 Méint zu kengem Accord fonnt hun an dat et elo mat zimlecher Secherheet an eng Mediatioun waert goen.

MfG

Marc Stein
Président SLP

Copyright © SLP - project by Addedsense - photo credits