Organisme de formation agréé par arrêté ministériel du 10.08.2016

Lëscht filtreieren

E Psycholog / Psychotherapeut fannen

D’SLP garantéiert dat bei all agedroenen Member am Annuaire déi néideg akademesch Ausbildung virläit. All Member huet  sech verpflicht, den SLP Ethik Code ze respektéieren. D’Aschreiwung gëtt als een erkennbare Qualitéitslabel consideréiert.

D’Extraktioun vun Donnéeën aus dësem Annuaire an d‘Benotzung fir kommerziell Zwecker (scraping) ass strikt verbueden, ausser enger direkter Konventioun mat der SLP!

Keng Resultater fir dei gewielten Sich Kritären

Psycholog
 +352 691 989 208
 261, route de Longwy L-1941
Psychotherapeut
 +352 661 909980
Psycholog
Psycholog
Psycholog
Psychotherapeut
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 621 32 94 24
 27, rue Pierre Gansen L-4570 Niederkorn
Psychotherapeut
 + 352 661 60 80 40
 13, rue d'Amsterdam L-1126 Luxembourg - Belair
Psychotherapeut
 +352621410305
 10A Elterstrachen, L-7260 Bereldange
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 26 71 09 80 23
 2, Brucherstrooss L-6831 Berbourg
Psychotherapeut
 +352691832002
 15, Bd Marcel Cahen L-1311 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 49 00 51-1
 95, rue de Bonnevoie L - 1260 Luxembourg
Psycholog
Psycholog
 11, rue du fort Bourbon L-1249 Luxembourg
 00352 26531787
 24, rue du Stade L-6725 Grevenmacher
Psychotherapeut
 +352 621 73 57 50
 35,rue Rham L-6142 Junglinster
Psycholog
Psychotherapeut
 37, rue de la Fontaine L - 8611 Platen
Psychotherapeut
 +352 621 141 487
 1a, Pallerwee L-8706 Useldange
Psycholog
 +352 2698 5006
 1, rue André Vésale L-2698 Luxembourg
 +352 621 577 433
 38, Rue de l'École Agricole L-9016 Ettelbréck
Psycholog
Psychotherapeut
 00352 40 49 49 600
 3-7, rue Grande Duchesse Charlotte, L-7520 Mersch
Psychotherapeut
 +352 5711 81920
 B.P. 436 L-4005 Esch-sur-Alzette
Psychotherapeut
 +352 621 660 857
 52a, rue Basse, L-6674 Mertert
Psycholog
 +352 621 79 29 26
 13, rue d'Amsterdam L-1126 Luxembourg - Belair
Psychotherapeut
Psycholog
Psycholog
Psycholog
 2 Avenue de l'Universite
Psychotherapeut
 +352 621 96 74 84
 21, rue du X Septembre L-9560 Wiltz
 +352 691.20.32.34
 23 a, rue de Luxembourg L-7540 Rollingen (Mersch)
 00352 40 20 80 6722
 48a, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 26 78 27 02
 28 Val de l'Ernz L - 6137 Junglinster
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 691 156155
 15, rue du château L-6922 Berg/Betzdorf
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 621177490
 83, rue de Luxembourg L-8140 Bridel
Psycholog
Psycholog
 +352 45 55 33
 75, rue de Mamer L-8081 Bertrange
Psycholog
 +352 691316075
 15 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 621 780 780
 101, rue de Bonnevoie L-1261 Luxembourg
 +352 661598070
 51, AVENUE PASTEUR L-2311 LUXEMBOURG
 10, rue du Château, L-4976 Bettange/Mess
Psycholog
 +352 621577905
 32, Avenue Lucien Salentiny L-9080 Ettelbruck
 +352 621 404 629
 6A, Grand Rue L-4987 Sanem
 8, rue d’Oetrange L-5411 Canach
Psychotherapeut
 +352 621 671 447
 10A Elterstrachen L-7260 Bereldange
Psychotherapeut
 17, avenue des Alliés L-9002 Ettelbruck
Psycholog
 +352 26 32 42 –226
 30, Rue de Diekirch, 7440 Lintgen
 +352 621 344 175
 30-32, Bd J-F Kennedy, L-4170 Esch-sur-Alzette
Psychotherapeut
 2635291330
 5, rue de la Forêt L-6196 Eisenborn
 4, rue G.C. Marshall L-2181 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 47 58 21 628, 621 32 65 95
 12-18, rue Joseph Junck, L-1839 LUXEMBOURG
Psycholog
Psychotherapeut
Psychotherapeut
 +352 621 642 883
 10A, Elterstrachen L-7260 Bereldange
 +352661616189
 6A, rue Ermesinde L-8415 Steinfort
Psycholog
 +352 621 52 59 59
 27, Rue Pierre Gansen L-4570 Niederkorn
Psycholog
 +352 26 51 15 45
 70, route d'Esch L-3340 Huncherange (Commune de Bettembourg)
 Place de la Gare L-1616 Luxembourg
 +352265566-1
 Rue Emile Mayrisch 4240 Esch-sur-Alzette
Psychotherapeut
Psychotherapeut
 621.666.227
 10, rue Jacques Lamort L-1916 Luxembourg Gasperich
Psychotherapeut
 26710471
 52, Haaptstrooss L-6833 Biwer
 +352 20 30 14 34
 Rue Goethe L-1637 Luxembourg
 +352 691 040681
 53, Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg
Psycholog
 11, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxembourg
Psychotherapeut
 Quartier Gare- Luxembourg
Psycholog
Psycholog
 (+352) 691 136 823 / Doctena
 70 route d'Esch L- 3340 HUNCHERANGE
Psychotherapeut
 +352691353537
 20, rue des champs, L-3912, Mondercange
 +352 691 450 475
 6a, Rue de Ermesinde L-8416 Steinfort
 27, rue Barblé L-1210 Luxembourg
 +35226262047
 31, bd Prince Henri L-1724 Luxembourg
Psychotherapeut
 9, Rue Edward Steinchen,,L-2540 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 49 04 20 410
 25, Grand-Rue L-9050 Ettelbruck
Psychotherapeut
 +352 691135040
 13-15, rue de la libération L-4210 ESCH-ALZETTE
Psychotherapeut
 +352 621 50 58 49
 23, rue Jean-Pierre Sauvage, BERYL 23, L-2514 Luxembourg (Kirchberg)
Psychotherapeut
 +352 5711 81912
 rue E. Mayrisch L-4005 Esch/Alzette
Psychotherapeut
 +352 40 37 17
 89, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg
Psycholog
 +352 621 43 26 13
 27, Rue Principale L-5240 Sandweiler
Psycholog
 +352 46 66 44 97 33
 11, Porte des Sciences, L-4366 Esch-sur-Alzette
 +32476234634
 9, rue des Trois Cantons, L-8399 WINDHOF
Psycholog
Psycholog
Psychotherapeut
Psychotherapeut
 22, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange
 +352 621 79 08 10
 27, rue Pierre Gansen L-4570 Niederkorn
Psycholog
 30 Rue de Diekirch, 7440 Lintgen
Psycholog
 (+352) 691 212 333
 133, Avenue du X Septembre
Psycholog
Psychotherapeut
Psychotherapeut
Psychotherapeut
 +352 621 233 933
 84 route d'Arlon L-1150 Luxembourg
Psycholog
 2, rue de wecker, L-Betzdorf
Psychotherapeut
 +352 691 676788
 101, rue de Bonnevoie L-1261 Luxembourg
Psychotherapeut
Psychotherapeut
 +352 621 49 49 18
 213, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg
Psychotherapeut
 00352 4600041
 39, Blvd GD Charlotte, 1331 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 691 510 160
Psychotherapeut
 +352691105352
 31, rue de Mondercange L- Pontpierre
Psycholog
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 691 45 37 55
 21, rue d´Arlon L-7412 BOUR /Tuntange
Psychotherapeut
 +352 621 61 91 23
 23, rue Aldringen L- 1118 Luxembourg
 +352 691 890 645
Psychotherapeut
 +352 4997 2052
 Cité Policière L-2957 Luxembourg
Psychotherapeut
 00352 621 306268
 56,bd. Grande-Duchesse Charlotte (place de l'etoile) L-1330 luxembourg
Psycholog
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 360 478-1
 20, rue de Contern L-5955 Itzig
Psychotherapeut
 +352 621 66 42 11
 58, rue de Hunsdorf L-7324 Müllendorf (bei Steinsel)
Psychotherapeut
Psychotherapeut
 +352 54 66 77
 4, rue Victor Hugo, Esch-Alzette
 17, rue de la Gare L-9122 Schieren
 352 467081
 4, av. Guillaume L - 1650 Luxembourg
Psycholog
 +352 691 913 900
 14, rue Neuve L-7391 Blaschette
Psycholog
 +352 55 62 58 - 401
 71, Rue du Fossé L-4123 Esch-sur-Alzette
Psychotherapeut
 +352 2755 6330
 9, rue du Château L-6922 Berg
Psycholog
 +352 621 66 02 66
 2, rue de Luxembourg, L-7540 Rollingen/Mersch
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 621 467 092
 2, An der Aaluecht L-5756 Frisange
Psycholog
 4411-6101
Psychotherapeut
 +352 621143139
 1a, rue des Jardins, L-8288 Kehlen
Psychotherapeut
 +352265566-1
 rue Emile Mayrisch 4240 Esch-sur-Alzette
Psychotherapeut
 491040
 11, rue St Vincent L-4344 Esch
Psychotherapeut
 (+352) 760 565 - 823
 L-5507 Wormeldange
Psychotherapeut
Psychotherapeut
Psycholog
Psychotherapeut
 1b, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
Psycholog
 +352 621 28 80 84
 3, rue Joseph Leydenbach L-1947 Luxembourg
Psycholog
 691222915
 70, route d'Esch L-3340 Huncherange
Psycholog
 +352 691 246 085
 15, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 4530331
 209, route d'Arlon
 +352 516121-7130
 Place de l'Hôtel de Ville L-3490 Dudelange
 +352 621 50 40 24
 12, rue Saint Donat L-5362 Schrassig
Psychotherapeut
 +352493029
 11, rue du Fort Bourbon, L- 1249 Luxembourg
 +352 621 325 336
 92, Cité Grand-Duc Jean L-7233 Bereldange
Psychotherapeut
 +32 478 56 39 20
 55, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg
 +352 661 14 47 46
 4, Allée Leopold Goebel L-1635 Luxembourg
 4411-8487
 4, rue Barblé L-1210 Luxembourg
 +352 621 58 44 34
 58, rue de Hunsdorf
Psycholog
 661385529
 54 Cité Bettenwiss L-8479 Eischen
 691474766
 1, rue Prince Henry, L-9047 Ettelbruck
 8, place Millchen, L-4629 Differdange
Psychotherapeut
 +352 621 340 244
 175, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
Psycholog
 +352 27 80 85 35
 25, Grand-Rue, L-9050 Ettelbruck
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 691 436190
 25, bd Prince Henri L-1724 Luxembourg
Psycholog
 00352661351339
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 621 598 069
 33, Rue du Commerce L-9026 Ettelbruck
Psychotherapeut
 +352 228214-252
 7 avenue de la Gare, L-4734 Petange
Psychotherapeut
 691238012
 1, rue Adolphe. Pétange
Psychotherapeut
Psycholog
 +352 247 759 26
 38, rue Philippe II
Psycholog
 00352 691612578
 1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 691 50 91 15
 36, route de Zoufftgen L- 3598 Dudelange
 +352 46 66 44 9682
 11, porte des Sciences L-4366 Esch-sur-Alzette
Psycholog
Psycholog
 8166 61464
 +352 691 832202
Psycholog
Psychotherapeut
 00352 621717290
 26, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg
Psycholog
 +352 621 762 742
 26, Boulevard J. F. Kennedy L-4170 Esch-sur-Alzette
Psychotherapeut
Psychotherapeut
 661207462
 Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, 56
Psychotherapeut
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 26 45 90 45
 74, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg
 +352 621189475
 17, rue Jean Baptiste Fresez
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 691 93 11 11
 133, avenue du X Septembre L-2551 Luxembourg-Belair
 691212266
 79, route d'Esch L-4450 Belvaux
Psychotherapeut
 0035226102826 / 621472660
 32, rue de Bragance L-1255 Luxembourg
 +32496403613
 Rue Walram 9 à 2715 Luxembourg (Belair)
Psychotherapeut
 +352 691 99 42 42
 21, rue Boltgen L-4038 Esch-sur-Alzette
Psycholog
Psychotherapeut
 +35228886385
 44, Rue d'Anvers L-1130 Luxembourg
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 40 37 17
 89, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg
 +352 691 23 20 31
 5, um Weyer, L- 7463 Pettingen
 +352691128845
 52, Avenue de la Libertè. Gare. 2ème ètage. Luxembourg Ville.
Psycholog
 +352 691 21 29 10
 65 rue des Trévires L-2628 Luxembourg
Psycholog
 491040
 93, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg
Psycholog
 +352691524260
Psycholog
Psycholog
 + 352 466644 9774
 11, Porte des Sciences, L-4366 Esch-sur-Alzette
Psycholog
 +352 621 589 614
 90 route d’Arlon L-8210 Mamer
 17, Avenue des Alliés 9012 ETTELBRUCK
Psycholog
 +352 661 461 981
 Centre médical Borie, 241 route d'Arlon, 8011 Strassen
Psychotherapeut
 +352 49 30 29
 11, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxemborug
Psychotherapeut
 +352691752207
 241 route d'Arlon L-8011 STRASSEN
Psychotherapeut
Psycholog
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 691 101 577
 23, rue de Sélange L-4965 Kaerjeng
Psycholog
 +352 69 13 07 03 6
 51, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
Psychotherapeut
 0049-6526-931114
 Sauerstaden 44, D- 54669 Bollendorf
Psychotherapeut
 +352 621 660 658
 8, rue Le Bataclan L -4374 Esch-sur-Alzette (Belval)
Psycholog
 120 route d'Arlon L-1150 Luxembourg
 +352 621 460 815
 L-1434 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 621 22 22 44
 1, Rue Prince Henri L-9047 Ettelbruck
 Ettelbruck
Psycholog
 12-14, avenue Emile Reuter L- 2420 Luxembourg
Psycholog
 +352 27 99 25 69
 11 rue des Aubépines L-8052 Bertrange
Psycholog
 4 Rue George C. Marshall, 2181 Luxemburg
Psycholog
Psycholog
 352621216367
 91 rue Adolphe Fischer L1521 Luxembourg
Psycholog
Psycholog
 00352 661391399
 52, Avenue de la liberté
 +352621153818
 92 rue des Aubépines L-1145 Luxembourg
Psycholog
 24758866
 Caserne Grand-Duc Jean
Psychotherapeut
 +352 621 229 358
 3, rue Paul Binsfeld L-8119 Bridel
Psychotherapeut
 1b, rue Thomas Edison L-1445
Psycholog
Psychotherapeut
Psycholog
 Caserne Grand-Duc Jean L-9330 Diekirch
 401442001
 +352 2424 4202
 00352 621 193 305
 261, route de Longwy L-1941 Luxembourg-Merl
 4666449277
 Campus Belval, Maison des Sciences Humaines 11, Porte des Sciences L-4366 Esch/Alzette
Psychotherapeut
 4411 3738
 27, rue Barblé L-1210 Luxembourg
Psycholog
 +352 247-73111
 35, rue de Bonnevoie L-1260 Luxembourg
Psycholog
 2, avenue de l'Université L-4365 Esch-sur-Alzette
 +352 26 71 09 80 23
 2, Brucherstrooss L-6831 Berbourg
Psychotherapeut
 +352 621 233 646
 10A, Elterstrachen L7260 Bereldange
Psycholog
 +352 27 69 27
 12, um Kinert L-5334 Moutfort
Psychotherapeut
 4530331
 Fondation Cancer, 209, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 +352 691 379 580
 57 avenue de la Gare L-4873 Lamadelaine
Psychotherapeut
 00352 26 57 89 55
 2A ennert dem Bierg L-5244 Sandweiler
Psycholog
 +352 2680591
 BP 252, 9003 Ettelbruck
Psychotherapeut
 (+352) 26 12 34 40
 16, rue Fort Bourbon L-1249 Luxembourg
Psychotherapeut
Psycholog
Psychotherapeut
 2a. Ennert dem Bierg 5244 Sandweiler
Psychotherapeut
 +352 691 31 24 64
 25,blvd Prince Henri L-1724 Luxembourg
Psychotherapeut
 803440-26
 3, rue du Moulin L-9258 Diekirch
Psycholog
Psychotherapeut
Psychotherapeut
Psychotherapeut
 621 888 321
 31, bd. prince Henri, L-1724 Luxembourg
 +352 621 38 70 63
 3-7, rue G.-D. Charlotte L-7520 Mersch
 /
Psychotherapeut
 31, rue du Parc L-5366 Munsbach
Psychotherapeut
 00352-26007-452
 45, Rue Nicolas Hein, L-1721 Luxembourg
 17A, route de Longwy, L-8080 Bertrange
Psychotherapeut
Psychotherapeut
 +352 24765 117
 L-5470 Munsbach
 +352 26 62 18 81 74
Psychotherapeut
 35, rue de Bonnevoie L-1260 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 691 27 80 08
 2, Grand-Rue L- 3926 Mondercange
Psycholog
 621283736
 Keispelt
Psychotherapeut
 +352 247-55237
 132 Z.A.E Wolser F L-3290 Bettembourg
Psycholog
 00352 661 74 13 09
 133 Avenue du X Septembre, L- 2551 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 621 144 159
 2, rue de la Croix L-3823 Schifflange
Psycholog
 +352 691 251 954
 3, Rue de la Laiterie, L-9910 Troisvierges
 +352 691 40 10 20
 3, Millewee L-7257 Helmsange
Psycholog
 +352 691 315 952
 2, rue de Luxembourg L-7540 Rollingen/Mersch
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 40 37 17
 89, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg
Psycholog
Psycholog
Psychotherapeut
Psycholog
 11, Porte des Sciences L-4366 Esch-sur-Alzette
Psycholog
 +352 244 242 826
 Findel Business Center
 621251693
 16, op den Iessen L-7363 Lorentzweiler
Psycholog
 26611221
 13, rue de l’Innovation L-1896 Kockelscheuer
Psycholog
Psycholog
Psycholog
Psycholog
 +352 671 012 554
 77-79 rue Pafebruch L-8308 Capellen
 +352 26750543 / +352 691186844
 66, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg
Psycholog
Psychotherapeut
 621664599
  18, rue Michel Hack L-3240 Bettembourg
Psychotherapeut
 +352 621 619 472
 10A Elterstrachen, L-7260 Bereldange
Psychotherapeut
 +352 621373612
 44A route de Bettembourg 3333 Hellange
 +352 46 66 44 9799
 11, porte des Sciences, L-4366 Esch-sur-Alzette
 352 621 45 35 34
 32 Leebierg
 (+352) 691 145 141
 4, rue de Chiny L-1334 Luxembourg
Psychotherapeut
Psychotherapeut
 +352 2698 5004
 1, rue André Vésale à L-2674 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 621 829 326
 marie.santini@elisabeth.lu
Psycholog
 +352 621 219 388
 25 b, Bld Royal, L-2449 Luxembourg
Psycholog
 15, rue de l'Aciérie L-1112 Luxembourg
Psychotherapeut
Psychotherapeut
 +352 661 318 586
 3, rue des Prés L-8820 Holtz
Psycholog
 +352 47 38 11 260
 106, avenue Pasteur L-2309 Luxembourg
 2755 6330
 15,rue du Château, L-6922 Berg
Psychotherapeut
 +352 621 180 025
 3, am Wangert L-9171 Michelau
 +49 175 7574 163
 Vor Kiesel 7, D-66663 Merzig
Psychotherapeut
 +352 691 246 027
Psychotherapeut
 +352 691 13 06 55
 19, rue d'Orchimont L-2268 Luxembourg
 228214261
 1, Boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg
 +352 661 47 72 33
 29-31, rue Maximilien L-6463 Echternach
Psycholog
Psychotherapeut
 17, rue Glesener L-1631 Luxembourg
Psycholog
 34A, rue de Reichlange L-8501 Redange/Attert
Psycholog
 + 352 691 699 634
 27, rue Pierre Gansen L-4570 Niederkorn

Copyright © SLP - project by Addedsense - photo credits