Organisme de formation agréé par arrêté ministériel du 10.08.2016

Lëscht filtreieren

E Psycholog / Psychotherapeut fannen

D’SLP garantéiert dat bei all agedroenen Member am Annuaire déi néideg akademesch Ausbildung virläit. All Member huet  sech verpflicht, den SLP Ethik Code ze respektéieren. D’Aschreiwung gëtt als een erkennbare Qualitéitslabel consideréiert.

Keng Resultater fir dei gewielten Sich Kritären

Psycholog
Psycholog
Psycholog
 00352 3994 91
 1, rue de l'Hôpital L-8423 Steinfort
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 621 32 94 24
 27, rue Pierre Gansen L-4570 Niederkorn
Psychotherapeut
 + 352 661 60 80 40
 13, rue d'Amsterdam L-1126 Luxembourg - Belair
Psychotherapeut
Psycholog
Psycholog
Psycholog
 +352 26 71 09 80 23
 2, Brucherstrooss L-6831 Berbourg
Psychotherapeut
 +352691832002
 15, Bd Marcel Cahen L-1311 Luxembourg
Psycholog
Psycholog
 11, rue du fort Bourbon L-1249 Luxembourg
 00352 26531787
 24, rue du Stade L-6725 Grevenmacher
Psychotherapeut
 +352 621 73 57 50
 35,rue Rham L-6142 Junglinster
Psycholog
Psychotherapeut
 37, rue de la Fontaine L - 8611 Platen
 +352 621 141 487
 1a, Pallerwee L-8706 Useldange
Psycholog
Psycholog
 00352 40 49 49 600
 3-7, rue Grande Duchesse Charlotte, L-7520 Mersch
Psychotherapeut
 +352 5711 81920
 B.P. 436 L-4005 Esch-sur-Alzette
Psychotherapeut
Psycholog
Psycholog
 00352 40 144 2091
 13, rue Michel Rodange L-2430 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 26 78 27 02
 28 Val de l'Ernz L - 6137 Junglinster
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 691 156155
 15, rue du château L-6922 Berg/Betzdorf
Psycholog
 +352 691 122 423
 36, rue de la Gare L-5540 Remich
 00352 621177490
 83 rue de Luxembourg, L-8140 Bridel
Psycholog
Psycholog
 +352 45 55 33
 75, rue de Mamer L-8081 Bertrange
Psycholog
 +352 621 243 908
 61 Route de Thionville L-2611 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 621 780 780
 101, rue de Bonnevoie L-1261 Luxembourg
 +352 661598070
 90,route d'Arlon L-8210 Mamer
 +352 621 344 175
 30-32, Bd J-F Kennedy, L-4170 Esch-sur-Alzette
Psychotherapeut
 2635291330
 4, rue G.C. Marshall L-2181 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 47 58 21 628, 621 32 65 95
 12-18, rue Joseph Junck, L-1839 LUXEMBOURG
Psycholog
Psychotherapeut
Psycholog
Psycholog
 +352 26 51 15 45
 73 RUE SIGEFROI L-3280 Bettembourg
Psychotherapeut
 621.666.227
 10, rue Jacques Lamort L-1916 Luxembourg Gasperich
Psychotherapeut
 26710471
 52, Haaptstrooss L-6833 Biwer
 +352 691 040681
 53, Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg
Psychotherapeut
 Quartier Gare- Luxembourg
 +352 26 44 54 - 27
 27, rue Barblé L-1210 Luxembourg
 +35226262047
 31, bd Prince Henri L-1724 Luxembourg
Psycholog
 621712539
 7, ave Lou Hemmer L-5627 Mondorf-les-Bains
Psycholog
 9, Rue Edward Steinchen,,L-2540 Luxembourg
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 26 31 00 22
 80, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
 +352 40 37 17
 89, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg
 +352 691837483
 245, route d'Arlon L-1150 Lxembourg
Psycholog
Psycholog
Psychotherapeut
 24775917
 58, boulevard Grand-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg
Psycholog
 (+352) 691 212 333
 133, Avenue du X Septembre
Psycholog
Psychotherapeut
Psychotherapeut
Psychotherapeut
 +352 621 233 933
 84 route d'Arlon L-1150 Luxembourg
Psycholog
 2, rue de wecker, L-Betzdorf
Psycholog
 +352 621 49 49 18
 213, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg
Psycholog
Psychotherapeut
Psychotherapeut
 +352691105352
 31, rue de Mondercange L- Pontpierre
Psycholog
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 691 45 37 55
 21, rue d´Arlon L-7412 BOUR /Tuntange
Psychotherapeut
 +352 26 19 91 23
 23, rue Aldringen L- 1118 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 4997 2052
 Cité Policière L-2957 Luxembourg
 00352 621 640 733
 56,bd. Grande-Duchesse Charlotte (place de l'etoile) L-1330 luxembourg
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 360 478-1
 20 rue de Contern L-5955 Itzig
Psychotherapeut
 352 54 66 77
 9, rue Victor Hugo, L-4140 Esch/Alzette
 +352 81 66 95 14 62
 11, rue du Moulin L-9515 Wiltz
 352 467081
 4, av. Guillaume L - 1650 Luxembourg
 +352 691 913 900
 14, rue Neuve L-7391 Blaschette
Psychotherapeut
 +352 2755 6330
 9, rue du Château L-6922 Berg
Psycholog
Psycholog
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 621 467 092
 2, An der Aaluecht L-5756 Frisange
Psycholog
 4411-6101
Psychotherapeut
 +352 621143139
 1a, rue des Jardins, L-8288 Kehlen
 +352265566-1
 rue Emile Mayrisch 4240 Esch-sur-Alzette
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 74 04 60 242
 Maison 26 L-6666 Givenich
Psycholog
Psycholog
Psycholog
Psychotherapeut
 1a, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg
Psycholog
 +352 621 28 80 84
 3, rue Joseph Leydenbach L-1947 Luxembourg
 +352 516121-712
 Place de l'Hôtel de Ville L-3490 Dudelange
Psychotherapeut
 +352493029
 11, rue du Fort Bourbon, L- 1249 Luxembourg
 +352 621 325 336
 92, Cité Grand-Duc Jean L-7233 Bereldange
Psychotherapeut
 +32 478 56 39 20
 57, avenue de la Gared L-1611 Luxembourg
Psycholog
 +352 661263531
 4, rue de Rome L-8224 Mamer
Psycholog
 661385529
 54 Cité Bettenwiss L-8479 Eischen
 Differdange
Psychotherapeut
 +352 621 340 244
 175, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
 108, Grand-Rue, L-9051 Ettelbruck
Psycholog
Psycholog
 +352 691 436190
 25, bd Prince Henri L-1724 Luxembourg
Psycholog
Psycholog
 +352 228214-252
Psycholog
 BP. 436 L-4005 Esch-Sur-Alzette
 7 avenue de la Gare, L-4734 Petange
 00352 24 68 63 23
 9,rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg
Psycholog
 00352 57123-8133
 Clinique St. Marie 7-11, rue Würth-Paquet L-4350 Esch-sur-Alzette
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 691 50 91 15
 36, route de Zoufftgen L- 3598 Dudelange
 +352 46 66 44 9682
 11, porte des Sciences L-4366 Esch-sur-Alzette
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 621717290
 225, Val des Bons Malades L-2121 Luxembourg
Psychotherapeut
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 26 45 90 45
 74, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 691 93 11 11
 Goeblange
Psychotherapeut
 0035226102826 / 621472660
 32, rue de Bragance L-1255 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 691 99 42 42
 21, rue Boltgen L-4038 Esch-sur-Alzette
Psychotherapeut
 +35228886385
 44, Rue d'Anvers L-1130 Luxembourg
 +352 691 23 20 31
 52, rue des Maraîchers, 2124 Luxembourg
Psycholog
 491040
 93, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg
Psycholog
Psycholog
 + 352 466644 9774
 11, Porte des Sciences, L-4366 Esch-sur-Alzette
 +352 661 461 981
 Centre médical Borie, 241, route d'Arlon L-8011 Strassen
Psychotherapeut
 +352 49 30 29
 11, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxemborug
Psychotherapeut
Psycholog
 +352 621 388 860
 2a, rue du pont L-9146 Erpeldange-sur-Sûre
Psychotherapeut
 +352 621 75 28 89
 85, route de Thionville L-2611 Luxembourg
Psychotherapeut
 0049-6526-931114
 D- 54669 Bollendorf, Sauerstaden 44
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 621 22 22 44
 1, Rue Prince Henri L-9047 Ettelbruck
Psycholog
Psycholog
Psycholog
 621153818
 5 Beim Schlass L-8058 Bertrange (entrée: rue de la Fontaine)
Psychotherapeut
 621 888 321
 31, bd. prince Henri, L-1724 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 45 30 331
 209, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 2462 4202
 00352 26 74 76 70
 53, route d'Arlon L-8211 Mamer
 4666449277
 Campus Belval, Maison des Sciences Humaines 11, Porte des Sciences L-4366 Esch/Alzette
Psychotherapeut
 4411 3738
 27, rue Barblé L-1210 Luxembourg
Psycholog
Psycholog
 2, avenue de l'Université L-4365 Esch-sur-Alzette
 +352 621 233 646
 92, rue Nicolas Welter L-7570 Mersch
Psycholog
Psychotherapeut
 4530331
 Fondation Cancer, 209, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Psycholog
Psychotherapeut
 00352 26 57 89 55
 2A ennert dem Bierg L-5244 Sandweiler
Psycholog
 +352 466644 9249
 11, porte des sciences L4366 Esch-sur-Alzette
Psycholog
 8166-51435
 120, Avenue Salentiny L-9080 Ettelbruck
Psycholog
 +352661484135
 111, Rue de Merl L-2146 Luxembourg
 +352 43 43 32 240
Psycholog
Psycholog
 12-18, rue Joseph Junck L-1839 Luxembourg
Psychotherapeut
Psychotherapeut
 (+352) 691 544 655
 24, rue du Stade L-6725 Grevenmacher
 1, rue André Vésale L-2674 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 691 27 80 08
 2, Grand-Rue L- 3926 Mondercange
Psycholog
Psychotherapeut
 +352 247-55237
Psycholog
 00352 661 74 13 09
 133 Avenue du X Septembre, L- 2551 Luxembourg
Psychotherapeut
 017623965527
 +352 40 37 17
 89, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg
Psycholog
Psycholog
 11, Porte des Sciences L-4366 Esch-sur-Alzette
Psycholog
 +352 4997 2051
 Findel Business Center
Psycholog
 621251693
 16, op den Iessen L-7363 Lorentzweiler
Psycholog
 (+352) 359 621 378
 Centre Pénitentiaire de Luxembourg
Psycholog
Psycholog
 +352 26750543 / +352 691186844
 66, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg
Psycholog
Psycholog
Psychotherapeut
 3 rue Joseph Leydenbach, L-1947 Kirchberg
 +352621373612
 44 route de Bettembourg L-3333 Hellange
 +352 46 66 44 9799
 11, porte des Sciences, L-4366 Esch-sur-Alzette
 352 621 45 35 34
 32 Leebierg
 37 Rue Glesener, L-1631
 +352 2698 5004
 1, rue André Vésale à L-2674 Luxembourg
Psychotherapeut
 marie.santini@elisabeth.lu
 +352 621 219 388
 25 b, Bld Royal, L-2449 Luxembourg
Psychotherapeut
 +352 661 318 586
 1, rue Prince Henri, L-9047 Ettelbrück
 2755 6330
 15,rue du Château, L-6922 Berg
Psychotherapeut
 +352 621 180 025
 3, am Wangert L-9171 Michelau
Psychotherapeut
 +352 691 13 06 55
 19, rue d'Orchimont L-2268 Luxembourg
 +352 661 47 72 33
 24, rue du Stade, L- 6725 Grevenmacher Luxemburg
Psycholog
Psycholog
 +352 621 39 53 30
 92, rue Nicolas Welter L-7570 Mersch

Copyright © SLP - project by Addedsense - photo credits